• vedenie a aktualizácia dokumentácie
  • hodnotenie rizík v rámci prevencie rizík
  • školenie a vzdelávanie zamestnancov
  • poradenský servis
  • preventívnu kontrolnú činnosť
  • riešenie pracovných úrazov
Viac »
  • ochrana pred požiarmi
  • bezbečnosť a ochrana zdravia
  • pri práci
Viac »
Radoslav Lyžičiar – BEZPO
Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava

Mobil:   +421 908 774 887
Email:   rado.lyziciar@gmail.com
Viac »
Od roku 2002 sa zaoberám ako samostatne zárobková činná osoba poskytovaním služieb v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Som držiteľom týchto osvedčení, ktoré ma oprávňujú vykonávať výkon činnosti technika ochrany pred požiarmi a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom v spoločnostiach s rôznym odvetvovým ekonomickým zameraním.

Ing. Radoslav Lyžičiar